Search

Catatan ringkasan Tabligh akbar bersama Syaikh Anis Thohir Al Andunisi di JIC

Baca Juga :


RINGKASAN TABLIGH AKBAR BERSAMA PROF.DR.ANIS THOHIR DI JIC

Ahad, 26 Juli 2015 pukul 09:00 Sampai dengan selesai. Tabligh Akbar di JIC Jakarta Utara, dengan tema:
Kesempurnaan dan Universalitas Islam Serta Kewajiban Berpegang Teguh Dengannya

KEUTAMAAN-KEUTAMAAN ISLAM

1. Islam adalah agama yang sempurna

Allah berfirman: "Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu dan telah kuridhai Islam menjadi agamamu." (Q.S Al-Maidah:3)

Dalam Shahih Muslim disebutkan seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Al-Khattab: "Kalau sekiranya ayat tersebut turun pada agama kami niscaya kami akan menjadikannya sebagai hari raya"
Kemudian Beliau bertanya: "Ayat apakah itu?" kemudian Yahudi itu membaca Surat Al-Maidah ayat 3

2. Islam adalah agama yang mencakup kehidupan Individu, keluarga dan sosial

Allah berfirman: "Tidaklah kami tinggalkan sesuatu apapun dalam kitab ini (Al-Qur'an)."

Seorang Yahudi berkata kepada Sahabat Salman Al-Farisi: "Apakah Nabimu telah mengajarkan segala sesuatu sampai buang Air?" beliau menjawab :"benar"

Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mencakup seluruh Aspek kehidupan kita baik yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah, maupun mu'malah.

Allah berfirman: " katakanlah sesungguhnya Shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah."

3. Islam adalah agama yang terjaga dari segala macam bentuk perubahan dan penyelewengan

Allah berfirman: " Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Adz-dzikro' dan kamilah yang akan menjaga "

Manusia pada saat zaman Abdullah bin Al-Mubarak ketika itu tersebar hadist-hadist palsu maka beliau berkata : " Allah telah menyiapkan para Ulama ahli hadist untuk menyingkapnya" kemudian beliau membaca ayat:

" Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Adz-dzikro' dan kamilah yang akan menjaga ".

4. Islam adalah agama yang jauh dari kontradiksi

Allah berfirman: "kalau sekiranya ini bukan dari sisi Allah niscaya kamu akan mendapati kontradiksi yang banyak."

Al-Imam Ibnu Khuzaimah berkata: " barangsiapa yang mendapati seolah-olah ada pertentangan antara dua hadist datanglah kepadaku sehingga aku kompromikannya."

5. Islam adalah agama yang Allah ridhai

Allah berfirman: "Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu dan telah kuridhai Islam menjadi agamamu." (Q.S Al-Maidah:3)

6. Islam adalah agamanya para Nabi dan Rosul
Allah berfirman: "Sesungguhnya agama yang berhak disisi Allah adalah Islam

7. Islam adalah agama yang satu-satunya diterima oleh Allah

Allah berfirman :" barangsiapa yabg mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima dan diakhirat termasuk orang-orang yang merugi."

KEUTAMAAN BERPEGANG TEGUH PADA ISLAM

1. Dikeluarkan dari gelapnya kesesatan menuju cahaya petunjuk

Allah berfirman: "Apabila datang petunjuk-Ku kepada kalian (maka ikutilah), barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku dia tidak akan tersesat dan celaka. Barangsiapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit dan kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta (Q.S Taha: 123-124)

Nabi Sholallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya kalian tidak akan tersesat selamanya: Kitabullah dan Sunnahku."

2. Dijanjikan akan mendapat pahala lima puluh kalu lipat dari para Sahabat.

Rosulullah Sholallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : "Sesungguhnya disana ada hari-hari kesabaran. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya akan mendapat pahala lima puluh kali lipat dari kalian."

3,4,5 Dijanjikan akan diberi kekuasaan, ketetapan dalam agama dan dihilangkan dari rasa takut.

Allah berfirman : " Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shaleh diantara kalian akan diberikan kekuasaan sebagaimana orang-orang terdahulu dan diberi ketetapan dalam agama kalian serta akan digantikan rasa ketakutan dari kalian dengan keamaan. (Hal itu jika kalian) beribadah kepada-Ku dan tidak menyekutukan-Ku " (Q.S An-Nuur: 55)

6. Dijanjikan akan mendapatkan kehidupan yang baik

Allah berfirman: " Barang siapa yang beramal shaleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman, Maka kami akan berikan padanya kehidupan yang baik." (Q.S An-Nahl: 97)

7. Dijanjikan akan kemulian dan kewibawaan

Allah berfirman : "Dan kalian berada lebih mulia jika kalian beriman." (Q.S Ali Imron: 139)

MASA DEPAN HANYA MILIK ISLAM

Sesungguhnya masa depan akan kejayaan suatu ummat hanyalah milik Islam

Allah berfirman: "Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkannya kepada seluruh Ummat agama." (Q.S Al-Fath: 28)

Dalam Shahih Muslim dari 'Aisyah R.A dia mendengar Rosulullah Shollahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: " tidak akan terjadi hari kiamat sampai berhala Latta dan 'Uzza disembah lagi."
'Aisyahpun bertanya : bagaimana mungkin ini terjadi sementara Allah berfirman: "Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkannya kepada seluruh Ummat agama." (Q.S Al-Fath: 28)
Rosulullah Sholallahu 'Alaihi Wa Sallam menjawab: "sungguh ini adalah kehendak Allah, yang oada akhirnya nanti kemulian kembali kepada Islam."

Dan yang menunjukkan lagi bahwa kemulian hanya milik Islam adalah sabda Nabi Sholallahu Alaihi Wa Sallam : " Sesungguhnya Allah telah membentangkan dunia kepadaku dari timur sampai barat, dan aku melihat kekuasaan Ummatku seperti itu pula.."

Dan yang menunjukkan lagi bahwa kemulian hanya milik Islam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Abu Qobiil bahwa dia berkata : "kami dahulu duduk disisi Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash kami bertanya: manakah kota yang pertama kali ditaklukkan Qonstatiniyah ataukah Rumm?
Maka beliaupun menjawab: " kami dahulu juga pernah bertanya kepada Rosulullah Sholallahu Alaihi Wa Sallam tentang ini, dan beliaupun menjawab : kota yang pertama kali ditaklukkan adalah tempat Heraklius."

Sabda Rosulullah Sholallahu Alaihi Wa Sallam inipun terbukti bahwa kota Qonstatiniyah (Istambul) telah ditaklukkan oleh kaum Muslimin meskipun akhirnya direbut kembali oleh orang-orang kafir yang penyebabnya adalah jauhnya kaum muslimin dari agama mereka, dimana tidak ada lagi syi'ar2 Islam yang nampak disana. Tidak ada lagi adzan terdengar di mimbar-mimbar, bahasa arab diganti dengan bahasa yang lainnya dan nilai -nilai Islampun mulai redup disana sehingga kaum Muslimin pun kehilangan daerah kekuasaan disana.

Kita memohon kepada Allah agar kota Qonstatiniyah (Istanbul) dikembalikan lagi kepangkuan kaum Muslimin, dan kota rumm segera ditaklukkan sebagaimana janji Nabi Sholallahu Alaihi Wa Sallam.

Ditulis dan dialih bahasakan oleh

Agus Susanto bin Sanusi

Di Jakarta 10 Syawal 1436H
Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments