Search

Hadist lemah : panji panji bendera hitam dari khurosan

Baca Juga :

 __


••

Hadits Dha'if (Lemah)

---------

Secara umum hadits tentang pasukan panji hitam berstatus lemah bahkan ada yang munkar, dan Terindikasi karangan Syi'ah.


📌 Riwayat dari jalur Sufyan Tsauri, dari Khalid Al-Hadza’, dari Abi Qilaabah, dari Abi Asmaa’, dari Tsauban secara marfu’.


Ada tiga orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian; mereka semua adalah putera khalifah, kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncullah panji-panji hitam dari arah timur, lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun… (lalu beliau menutur-kan sesuatu yang tidak aku fahami, kemudian beliau berkata:) Jika kalian melihatnya, maka bai’atlah dia! Walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya ia adalah khalifah Allah al-Mahdi


📚 (HR. Ibnu Majah no.4084, Al-Bazzaar 2/120, Al-Hakim 4/510)


■Hadits Ini Munkar karna adanya perawi Syi'ah "Ali bin Zaid"


📌 Imam Adz-dzahabi berkata: “hadits munkar” dalam“


📚 (iMzaanul i’tidaal”  (3/218)


📌 Imam Ibnul Jauzi juga melemahkan hadits ini.


📚 (Al-Ahadits Al-Wahiyah : 1445)


📌 Riwayat yang dikeluarkan oleh banyak Imam Mukharrij bermuara hanya kepada Yazid bin Abi Ziyad


📌 Jalur hadits lainnya, Hanan bin Sudair, dari ‘Amr bin Qais al-Mala’i, dari al-Hakam, dari Ibrahim.


... Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak sehinggalah datang suatu kaum dari sebelah Timur dengan membawa bersama-sama mereka panji-panji berwarna hitam...


📚 (HR. Abi Syaibah 7/527, Ibnu Majah  no. 4082,  Abu Ya’la dalam “Al-Musnad” 9/17 dan selainya)


Hadits ini Dha'if Jiddan, Al Mizzi berkata: "Terdapat perawi lemah hafalan dan Syiah (Yazid bin Abi Ziyad), juga Terdapat perawi Syiah dan pendusta bernama Hanan ini Ibnu Abi Darim


📚 (Lisanul Mizan 3/304; Al-Fawaid Al-Majmu’ah Fiel Ahadits Al-Maudhu’at; Asy-Syaukani).


📌 Imam Ibnu Katsir mengatakan:


"Semua sanad hadits pasukan panji hitam bermasalah. Kerana terdapat perawi-perawi kurang kredibiliti dalam sanad hadis masing-masing


📚 (al-Bidayah wa al-Nihayah 6/278).


Allahu'alam

----------

follow @hadits_lemah⠀

follow @hadits_lemah⠀

----------

follow @Hadits_Shahihh

Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments